Słownik pojęć


Mapowanie strumienia wartości
(VSM – Value Stream Mapping)
  • strumień wartości to wszystkie czynności zarówno wymagane do stworzenia produktu lub zrealizowania usługi od początku do końca
  • mapa strumienia wartości to graficzne przedstawienie poszczególnych procesów w strumieniu wartości, pozwalające zrozumieć i zobaczyć przepływ produktów, dokumentów i informacji, na drodze wytworzenia produktu/usługi
  • etapy mapowania: przygotowanie, mapa stanu obecnego, mapa stanu przyszłego, plan wdrożenia ustalonej wizji stanu przyszłego

Kaizen

Jap. Kai – zmiana, Zen – dobrze, jest ciągłym doskonaleniem, usprawnianiem. Kaizen polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji. Co ma na celu eliminowanie bieżących problemów, zapobieganie występowania ich w przyszłości, a także powstawanie innowacyjnych rozwiązań. 


 

SMED
(Single Minute Exchange of Die)

Metoda ma na na celu skrócenie czasów przezbrojenia przez racjonalizację czynności przygotowawczo zakończeniowych. Nazwa ta pochodzi od pierwszych liter słów angielskich Single Minute Exchange of Die. Przezbrojenie samo w sobie nie dodaje nam wartości do produktu i musi być postrzegane jako marnotrawstwo. Podczas przezbrojenia czynności przezbrojenia dzieli się na dwie grupy:

  • wewnętrzne – to takie operacje, które są możliwe (mogą być wykonane) tylko podczas postoju maszyny,
  • zewnętrzne – to takie operacje, które są możliwe do wykonania bez potrzeby wyłączania maszyny, czyli podczas jej pracy.

Wyróżnia się cztery etapy wdrożenia metody:

  1. Przygotowanie
  2. Rozgraniczenie przezbrojenia wewnętrznego i zewnętrznego
  3. Przekształcenie przezbrojenia wewnętrznego na przezbrojenie zewnętrzne
  4. Racjonalizacja wszystkich aspektów przezbrajania